Sorularınız için : tretwinning@gmail.com

Kaliteli Bir Proje Nasıl Olmalıdır?

Kaliteli bir eTwinning projesi proje tabanlı öğrenme, sorgulayıcı öğrenme gibi öğrenci merkezli yöntemleri teknoloji kullanımıyla birleştirir. Baştan sona iyi planlanmış ve iyi yürütülmüş projeler çeşitli şekillerde ödüllendirilir. Bu ödülleri alabilmek için projenin tamamlamış olması gereken kriterler vardır. Bir eTwinning projesinde bulunması gereken şartlar bu kriterlerle belirlenmiştir. İyi bir eTwinning projesinde mutlaka bulunması gereken 5 özellik şunlardır;

1-Proje ortak hedeflere sahip olmalı ve plan kapsamında olmalıdır.

2-Proje uygulayıcısı öğretmenlerin projeye önemli katkıları olmalıdır.

3-Proje aktivitelerinde öğrenciler aktif biçimde yer almalıdır.

4-Etkili bir işbirliğine yer vermek şarttır. Ortakların aralarında materyal kullanımları en asgari düzeyi  ile beraber göz önüne alınmalıdır.

5-Proje sonuçları gözle görülebilir olmalıdır.

Projeler değerlendirilirken aşağıdaki 6 ölçüte göre değerlendirilir. Projeniz bu kriterleri ne kadar sağlıyorsa o kadar başarılıdır diyebiliriz.

Ölçüt 1: Pedagojik Yenilik

Öğretmenler proje süresince öğrencilerle birlikte çeşitli pedagojik yenilikler deneyebilir; örneğin araştırma ve analiz yaparken yönlendirici sorular sorma, işbirlikçi takım çalışmaları organize etme, öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için gerekli yolları seçebilmelerini sağlama gibi.

İçeriğe ve öğrencilerin yaşına bağlı olarak, öğrenciler projede yaratıcı, sorumluluk sahibi, bağımsız, sadece öğretmenin fikirlerini taşımayan kişiler olarak projenin ana gücü olmaları için cesaretlendirilebilir. 

PUAN ÖLÇÜT
0 Ne öğrenci ne de başka öğretmenleri projeye dâhil etmemiştir.
1 Proje öğretmenin tasarladığı ve öğrencilerin katıldığı etkinlikler
bakımından kısıtlıdır. Öğrenci katılımına çok fazla yer verilmemiştir.
2 Bazı etkinlikler bilgiyi doğrudan vermek yerine sınıf içi yöntemleri
içerecek şekilde tasarlanmıştır. Etkinlikler öğrencileri ve ortak okulları
iletişim, birlikte çalışma ve ortak bir ürün ortaya koyma açısından
cesaretlendirmektedir.
3 Proje ortaklarla iletişim kurmayı ve çok çeşitli işbirliği çalışmalarını
(bireysel, küçük gruplar, karışık takımlar) içermektedir.
4 Proje interaktif ve işbirlikçi etkin bir pedagojiyi içermektedir:
uygulanan öğrenme yöntemleri açıkça tanımlanmıştır (bilgi toplama,
karşılaştırmalı çalışmalar, problem çözme, edebi, sanatsal, teknik,
bilimsel, gazetecilik gibi işbirliği ile oluşturulmuş ürün)
5 Önceki 4 maddeye ek olarak seçilen konunun özgünlüğü, ortak
öğretmenlerin projeyi yönetmeleri ve geliştirmelerindeki yaratıcılık ve
akademik titizlik arasında güçlü bir bağ oluşturulmuştur.

Ölçüt 2: Öğretim Programına Uyum

Proje çalışmaları okuldaki öğretim programına göre hazırlanmaktadır. Öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların büyük bir bölümü evde değil okulda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Proje farklı konulardaki öğrenci becerilerini geliştirmede açık stratejik çaba içinde olmalıdır. Proje çalışmaları okuldaki bazı konuları bütünleyici şekilde olmalıdır; öğretmen eTwinning proje çalışması ile öğretim programını kolaylıkla sürdürebilmelidir.

PUAN ÖLÇÜT
0 Öğretim programı ile hiç bir bağ kurulamamıştır.
1 Öğretim programında yer alan çok az beceri projeye dahil edilmiştir.
Ya da yalnızca bilgisayar kullanma becerisi vardır.
2 Genellikle öğretim programına ek olarak gönüllü öğrencilerle gerçekleştirilen kulüp ya
da atölye çalışmaları olarak yürütülmüş projeler.
Bu durumlarda öğretim programının dahil edilmesi öncelik değildir.
Bu projelerin amaçları pedagojik değil daha çok eğitimseldir.
Bu tür projeler yaratıcı, özgün ve öğrenci katılımını içerdiği için diğer
alanlardan genellikle yüksek puan alırlar.
3 Öğretim programı ile bütünleşme açıktır ancak öğretmenin başvurusunda, proje
tanımında ve öğrenci etkinliklerinde belirgin değildir.
4 Öğretim programı ile bütünleşme oldukça açıktır: amaçları öğretim programında
belirtilen şekilde öğrencilerin becerilerini geliştirme ve bilgiye ulaşmalarını sağlamak olan
proje tabanlı pedagojiye sahip olan projeler
5 Önceki 4 maddeye ek olarak öğretmen proje tabanlı pedagojinin çerçevesini açıklar,
örneğin öğretmen öğrencilerine verdiği etkinliklerin amaçlarını anlatır.

Ölçüt 3: Okullar arası İletişim ve Alış Veriş

Pek çok eTwinning projesi iletişim ve bilgilerin paylaşımı için öğrenciler ve öğretmenler arası alış veriş süreci geliştirir.

Bu kriter proje konuları kapsamında her sınıf tarafından yapılan öğretmenlerin öğrenciler için ve öğrencilere dönük iletişimsel etkinliklerinin kalitesini değerlendirir.

Bu iletişim hem bireysel hem de küçük gruplar halinde olabilir ve öğrencileri okumaya, dinlemeye ve ortakların çalışmalarına bakmayı teşvik eden oylama ve quizleri içerebilir. 

PUAN ÖLÇÜT
0 Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişime dair çok az kanıt bulunmaktadır.
Örneğin twinspace de ya da benzer iletişimsel alanlarda öğrenci bulunmaması, sadece
öğretmen çalışmaları, öğrencilere dönük olumlu etki olmaması gibi.
1 Öğrencilerden sınırlı bir şekilde iletişim kurmaları istenmiştir, basit bir şekilde mail
değiş tokuşu gibi (proje etkinliğinden çok uygulama etkinliği). Basit mektup arkadaşlığı
(getting to know you projesi gibi), Twinspace de ya da benzer iletişimsel alanlarda hiç
öğrenci olmaması ya da çok az olması; öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını yüklemeleri,
final çıktısının olmaması.
2 Ortak öğrenciler çok çeşitli ürünler yaratır ve onları Twinspacede ya da bloglar gibi
iletişimsel araçlarda paylaşır. Buna rağmen, öğretmenler öğrencilerin gerçekten
paylaşım yaptığı çok az ya da hiç etkinlik oluşturmamıştır. Ortak okullar çoğunlukla ayrı
ayrı çalışmıştır, ortak öğretmenler arasında konular üzerinde çok az koordinasyon
vardır, final çıktısı planlanmamıştır.
3 Öğrenciler gerçekten ürünlerini paylaşmışlardır ve ortaklar arası alış verişi
zenginleştirmişlerdir, çünkü öğretmenler öğrenciler ve onların çalışmalarının
etkileşimini sağlayacak özel etkinlikler geliştirmişlerdir. Ortaklar tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar aynı yönergeler ve aynı konular bağlamında yapılmıştır bu
sayede öğrenciler ortaklarının neler yarattıkları ve nasıl tepki verecekleri konusunda
meraklı olacaklardır. paylaşılan konular (öğretmen tarafından belirlenen), paylaşılmış
ortak bir final ürünün olmaması, Twinspace de ya da benzer iletişimsel alanlarda ortak
öğrenci çalışmalarının yüklenmiş olması.
4 Bilgiyi paylaşmanın açıkça belirlenmiş amaçları olmalıdır: Karşılaştırma, bilgiyi
geliştirme, öğrencilerin ufuklarını genişletme. Bu amaçlara özellikle öğretmenler
tarafından geliştirilen ve öğrenciler tarafından uygulanan pedagojik süreçler
sonucunda ulaşılmalıdır. Öğrenciler arası iletişimin öğretmenler için net bir amacı
olmalıdır (öğrenci köşesinin, Twinspacedeki forumların ya da video konferans gibi
araçların etkili kullanımı). Paylaşılmış çalışmalar, ortak konu, konular üzerinde
öğrencilerin tartışmaları; düzenlenmiş ama paylaşılmamış final ürünü, eğer bir işbirlikçi
bir final ürünü yoksa öğrencilerin final çalışmalarının iyi düzenlenmiş bir Twinspacede
ya da iletişimsel başka bir alanda paylaşılması
5 Önceki 4 maddeye ek olarak öğretmenler bilgi paylaşımını ve alış verişini öğrenciler
arası işbirlikçi çalışmanın ilk adımı olarak geliştirir. Paylaşılmış çalışmalar, ortak konu,
konular üzerinde öğrencilerin tartışmaları, final ürünü.

Ölçüt 4: Ortak Okullar Arası İşbirliği

İşbirlikçi etkinlikler iletişimi aşar: ortaklar bilginin sadece alıcı değil; onlar takım üyeleri, ortak yazar ve ortak yaratıcılardır. İşbirliği sınıfların etkinlikleri tamamlamak için ortaklarının katkısına ihtiyaç duyması anlamına gelir.

İşbirlikçi final ürünlerinden bazıları: gazete, rapor, proje boyunca işlenen konuların işbirlikçi bir özeti, belirlenen konuda yazılmış mektupların derlemesi, bir yemek kitabı, bir şiir derlemesi, kurgusal bir iş (gizemli bir roman, öykü, çizgi film, film…)

Bu liste pek çok farklı örnek olduğu için yorucu olarak nitelendirilmemelidir.

Karışık ülkelerden oluşan takımlar işbirliği çalışmaları yapmak için en etkili uygulamadır. ( bir sınıftan küçük bir grup + diğer sınıftan küçük bir grup = karışık ülke takımları)

PUAN ÖLÇÜT
0 Hiç bir şekilde işbirliği yapılmamıştır.
1 Gerçek işbirliği etkinlikleri yada üretkenliği yoktur ama işbirliği oluşturmak için bir
girişim ( başarısız olsa da) vardır.
2 Yukardaki maddeye ek olarak işbirliği sağlamaya yönelik girişim tamamen başarısız
olmamıştır ve öğretmen gelecekteki projesinde daha iyi bir iş çıkaracaktır.
3 İşbirlikçi etkinliklerin açık işaretleri vardır: öğrenci çalışmalarını gösteren iyi
düzenlenmiş (örneğin konulara göre) bir Twinspace yada benzer bir iletişim aracı.
Diğer bir örnek ise öğrenciler tarafından yapılmış bütün çalışmaları gösteren ve
öğrencilere paylaşmanın, işbirliği yapmanın iyi bir fikir olabileceğini gösteren iyi
düzenlenmiş bir blog
4 Bu projedeki etkinlikler çift taraflıdır. İşbirlikçi etkinlikler özellikle işbirliği için
tasarlanmış araçlar ile üretilen (wiki gibi) paylaşılmış işler ya da ürünler ile sonuçlanır.
Buna ek olarak video, e-kitap gibi somut bir çıktı şeklinde de sonuçlanabilir.
5 Önceki 4 maddeye ek olarak özellikle çok iyi yapılmış olanlar: çok özgün ürünler,
karışık ülke takımları tarafından üretilmiş çok titiz çalışmalar

Ölçüt 5: Teknoloji Kullanımı

Etkinlikler tartışılırken ve bilgiler paylaşılırken teknoloji öğrenciler ve öğretmenler tarafından ne kadar iyi kullanılmıştır?

Teknoloji projenin ilerleyen aşamalarında ve final ürünlerinin oluşturulmasında nasıl kullanılmıştır?

Bu kriter öğretmenler ve öğrenciler tarafından işbirlikçi etkinlikler oluşturmak ve bilgi paylaşımı sağlamak için kullanılan hem Twinspace hem de diğer bütün araçların uygunluğunu değerlendirmeye odaklanmaktadır.

Böylelikle öğrenciler ve öğretmenler arasında gerçek iletişim ve etkileşim yer alacaktır. Araçlar projedeki pedagojik amaçların başarısını ve teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. 

PUAN ÖLÇÜT
0 Hiç etkinlik yapılmamış ya da paylaşılmamıştır. Twinspace ve diğer araçlar
kullanılmamıştır.
1 Twinspace ve benzer iletişimsel araçlar çok az kullanılmıştır.
– – Öğrenciler Twinspace ve diğer araçlara dahil edilmemiştir.
– – Öğrencilere ve öğretmenlere dönük belgeler yanlış alanlarda saklanmıştır.
– – Çalışmalar eşit şekilde dağıtılmamıştır; örneğin bir öğretmen bütün blog gönderilerini
yayınlamıştır.
Bilgiler yayınlandığında e-güvenlik konularında çok az şey göz önünde bulundurulmuştur.
(öğrencilerin resimlerinin erişime açık şekilde yayınlanması, isimlerinin listelenmesi, resim
ve müziklerin kullanım haklarına dikkat edilmesi gibi)
2 – Sadece bazı öğrenciler Twinspace ve diğer araçlara kaydedilmiştir.
– Twinspace ya da iletişimsel araçların bazı kullanımları
– Bilgi alışverişi için basit araçların kullanımı (metin, resimler ve video slaytları)
– Bütün girdiler öğrenciler tarafından üretilmemiştir; internetteki bilgilerin kopyalanıp
yapıştırılmasını içeren belgeler gibi.
– e- güvenlik konuları hakkında farkındalık vardır ve öğrencilerin kimlikleri teşhis edilemez.
Ancak resimler, müzikler gibi araçların kullanım hakları gözetilmemiştir.
3 Twinspace e ait bazı iletişimsel araçların kullanımı (blog, öğrenci köşesi gibi)
– Ticari ücretsiz blogların kullanımı ama reklam içermeyen şekilde.
– Öğrenciler arası alışverişi sağlayacak voki gibi yaratıcı araçların kullanımı
– Slayt, video gibi yazılımlar kullanarak belge oluşturma
– e- güvenlik konuları hakkında farkındalık vardır ve öğrencilerin kimlikleri teşhis edilemez,
resimler, müzikler gibi araçların kullanım hakları bazı durumlarda gözetilmemiştir ama
bütün durumlar için geçerli değildir.
4 – Twinspace e ait ya da harici (blog gibi) iletişimsel araçların kullanımı
– Projedeki tüm öğrencilerin katılımı ile reklamsız olarak ticari bir blogun kullanımı
– Bilgi alışverişi için yaratıcı araçların kullanımı
– Uygun yazılımlarla multimedya belgelerin üretimi, video üretimi ve düzenlenmesi
– Wiki kullanımı
– e- güvenlik konuları hakkında tam farkındalık vardır ve öğrencilerin kimlikleri teşhis
edilemez, resimler, müzikler gibi araçların kullanım hakları gözetilmiştir.
5 Önceki 4 maddeye ek olarak araçların öğrenciler tarafından yaratıcı ve zekice kullanımı.

Ölçüt 6: Sonuçlar, Etki ve Belgeleme

Görünür proje etkileri:

  • proje sonuçları ve çevrimiçi olarak nasıl sunulduğu
  • öğrencilerin etkinliklere katılımı (Twinspacede)
  • proje belgeleme (planlama, değerlendirme ve yansıtma, muhtemel dönütler gibi) 

Görünmez proje etkileri:

  • öğretmen becerileri üzerinde
  • öğrenci bilgi ve becerileri üzerinde
  • sosyal, kişisel (öğretmen ve öğrenciler)
  • daha geniş topluluklar üzerinde

Görünmez kısım sadece proje belgelerini okuyarak ve görünür kısım ile karşılaştırarak dolaylı olarak değerlendirilir.

PUAN ÖLÇÜT
0 Görünür proje sonucu, görünür öğrenci etkinliği ve proje dökümanı bulunmamaktadır.
1 Çok az proje sonucu ( ileri yada final bölümünde) sunulmuştur ya da proje sonuçları
açıkça öğrenciler tarafından oluşturulmamıştır (öğretmenler üretmiştir). Etkinlik
belgelerinde hiç öğrenci katılımı yoktur ya da çok az öğrenci katılımı vardır. Proje ile ilgili
hiç döküman yoktur ya da kısmen vardır.
2 Az miktarda proje sonucu ( ileri yada final bölümünde) sunulmuştur, çok az öğrenci
katılımı vardır. Proje belgelemesi tamamlanmamış ya da sunulan materyalleri
içermemektedir.
3 Öğrenciler tarafından uygun ve basit araçlar ile oluşturulmuş çok miktarda proje sonucu
( ileri yada final bölümünde) sunulmuştur. Proje belgeleri değerlendirme kanıtı
içermektedir ( en azından öğrencilere dönüt imkanı) ve ulaşılan amaçların bazı
yansımalarını içermektedir. Materyaller çoğunlukla beleler ve etki (öğrenci, öğretmen,
daha geniş topluluk) üzerine notlar içermektedir.
4 Pek çok çeşit proje sonucu öğrenciler tarafından uygun araçlar kullanılarak sunulmuştur
ve bunların bazıları seçkin kalitededir. Proje belgeleme tamamlanmıştır ve değerlendirme
kanıtı içermektedir (öğrenci becerilerine etkisi, öğretmene yansımaları) ve geniş
topluluklarda belirlenen hedeflere ulaşıldığını göstermektedir. Sunulan materyaller
belgeleri içermektedir.
5 Pek çok çeşit proje sonucu sunulmuştur, çoğunluğu seçkin kalitedir. Öğrenci bilgi ve
becerilerine etkileri, öğretmen becerilerine etkileri ve geniş topluluklara etkileri ayrıntılı
belgeler ile değerlendirme (projenin çoğunda ya da tamamında) vardır. Belirlenen
hedeflere açıkça ulaşılmıştır ve tamamen belgelendirilmiştir. Sunulan materyaller belgeleri
içermektedir.